Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
35 Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri
 1. Merkezde çalışacak tüm personel için; 
 
 1. İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilecek personel  için düzenlenmiş iş sözleşmesi
 2. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslının ibrazı ile İl veya İlçe Müdürlüğünce onaylı örneği
 3. Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan
 4. Aile danışmanlarının ve meslek elemanlarının niteliklerini gösteren belgeler 
 
 1. AÇILIŞ SIRASINDA İSTENEN BELGELER
 
 1. Kurucu olacak gerçek kişiden, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
 
 1. Gerçek kişi için T.C. kimlik numarası beyanı, özel hukuk tüzel kişisi için vergi kimlik numarası beyanı,
 2. Merkezin adı, adresi ve telefon numarası,
 3. Merkezin bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenmiş amacı, merkez müdürü yerine kimin vekalet edeceği,çalışma gün ve saatleri, ilk görüşme, danışmanlık seansları, vaka tartışma toplantıları, meslek elemanlarının yararlanacağı mesleki yönlendirme çalışmaları, personelin nitelik ve görevleri ve belirtilmesi istenen diğer hususları gösteren iç hizmet yönergesi,
 4. Tüzel kişinin sermaye şirketi olması hâlinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu ve şirketi temsile yetkili olduğunu gösterir noterden tasdikli belgenin aslı veya idarece onaylı örneği ve kararörneği,
 5. Tüzel kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde göstereceği temsilciden, dernek yönetim kurulu üyesi veya vakıf mütevelli heyeti üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge,
 6. Tüzel kişinin şirket olması hâlinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret unvanı, ticaret sicil numarası, kayıtlı olduğu ticaret sicil memurluğunun adının beyanı (şirketin kuruluş sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi 1/10/2003 tarihinden önce yayımlanmış ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya idarece onaylı örneği) vergi kimlik numarası ile bağlı bulunduğu vergi dairesinin adının beyanı ve imza sirküleri,
 7. Kamu/özel hukuk tüzel kişi temsilcisinin, açılış başvurusu yapmaya yetkili olduğuna ilişkin belge,
 8. Gerçek kişi için adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.
 
 1. Merkezde çalışacak merkez müdürü için aşağıdaki belgeler istenir:
 
 1. T.C. kimlik numarası beyanı,
 2. Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,
 3. Kurucu ile merkez müdürünün aynı kişi olmaması halinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak kurucu ile merkez müdürü arasında düzenlenmiş iş sözleşmesi.
 
 1. Merkezde çalıştırılacak personel için aşağıdaki belgeler istenir:
 
 1. T.C. kimlik numarası beyanı,
 2. Kurucu ile personel arasında İş Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş iş sözleşmesi,
 3. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslının ibrazı üzerine il müdürlüğünce onaylanan örneği,
 4. Merkezde çalışacak aile danışmanı ve meslek elemanlarının, 14 ve 15 inci maddelerdeki nitelikleri taşıdığını gösterir belgenin aslının ibrazı üzerine il müdürlüğünce onaylanan örneği,
 5. Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,
 6. Çalışacak kişinin yabancı uyruklu olması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan çalışma izni belgesi ile pasaport örneği.
 
 1. Merkezin hizmet vereceği binaya ait aşağıdaki belgeler istenir:
 
 1. Tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
 2. İskân raporu örneği,
 3. Merkezin, bir apartman katında veya toplu konut alanlarındaki müstakil bir binada hizmete açılması halinde yönetim planında belirtilen yetkiye dayanılarak apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi,
 4. Merkezin tüm yerleşimini ve kullanım amacını gösterir kroki,
 5. Yangın güvenliği yönünden yeterli olduğuna ilişkin itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
 6. Binada ve merkezde engellilerin ulaşımını kolaylaştıracak önlemlerin alındığına ilişkin kurucunun ayrıntılı yazılı beyanı,
 7. Deprem güvenliği yönünden ilgili kurum veya kuruluşlardan alınacak rapor.
30 İş Günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri : Bahçelievler Ek Hizmet Birimi İkinci Müracaat Yeri : İstanbul Valiliği
İsim : Selamettin ERMİŞ İsim :  
Unvan : İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı
Adres

 
:

 
Siyavuşpaşa Mah. Adnan Kahveci Bulvarı Çocuk Sitesi Kampüsü Bahçelievler  Adres

 
:

 
Ankara Cad. Cağaloğlu /Fatih

 
Telefon : 0212 449 07 07 Telefon : (0212) 455 59 00
Faks : 0212 441 30 39 Faks : (0212) 512 20 86
e-posta : ailetoplum@istanbulaile.gov.tr e-posta :  

Sonraki Sayfa: Yurtiçi Kuruluş Ziyaret Talepleri

Önceki Sayfa : Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri Tarafından Açılacak Bakıma Muhtaç Engellilere Yönelik Özel Bakım Merkezlerinin Açılış İşlemleri